COUNTRYVENNER

 

VEDTÆGTER

 

For

 

COUNTRYVENNER

 

 

§ 1.

Navn og tilhørssted

 

Foreningens navn er: Countryvenner.

 

Tilhørssted er: Øster Lindet.

 

§ 2.

 Formål

 

Foreningens formål er at skaffe midler til ungdomsarbejdet i Øster Lindet Boldklub og

Nustrup Ungdomsforening

 

Dette sker gennem afholdelse af country musik arrangementer for foreningens medlemmer med pårørende samt andre dermed beslægtede arrangementer

 

Foreningens midler kan alene anvendes til opfyldelse af foreningens formål.

 

§ 3.

 Medlemmer og kontingent

 

Alle personer over 14 år kan optages som medlemmer.

 

Medlemskab kan opnås ved indbetaling af et årligt kontingent fastsat af generalforsamlingen.

 

Kontingentet er gældende for et år frem.

 

Kontingentperioden er fra den 1. januar til 31 december.

 

§ 4.

 Eksklusion

 

Foreningens bestyrelse kan, når det konstateres at et eller flere medlemmer udviser illoyal eller

foreningsskadelig adfærd, ekskludere den/de pågældende medlemmer med omgående virkning.

 

En sådan eksklusion skal altid være skriftlig og skal fremlægges på den næste generalforsamling

til endelig godkendelse eller forkastelse.

 

 

 

 

 

 

§ 5.

 Økonomi

 

Midler fremskaffes ved kontingentopkrævning, modtagelse af frivillige bidrag, auktioner og overskud ved afholdelse af countryarrangementer o. lign.

 

Det er bestyrelsens opgave at opbygge en så tilstrækkelig stor arbejdskapital i foreningen, at dets arbejde er sikret et år frem. Dog max kr. 75.000

 

Alt overskud herudover udbetales med 50% til hver af de i §2 nævnte foreninger straks efter generalforsamlingens godkendelse af årsregnskabet.  

 

§ 6.

Regnskab

 

Foreningens regnskab går fra 1/1 til den 31/12

 

Det er kassererens pligt at fremlægge ajourført regnskab til alle bestyrelsesmøder.

 

Det er kassererens pligt senest 14 dage efter regnskabsårets udløb, at fremsende udkast til årsregnskab til den øvrige bestyrelse samt til foreningens revisor og sørge for at aftale tidspunkt for revision i god tid inden generalforsamlingen.

 

§ 7.

 Bestyrelsen

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer.

 

Formanden og kassereren vælges direkte på generalforsamlingen. Herudover konstituerer bestyrelsen sig selv.

 

Valgperioden er 2 år, hvor formanden og et bestyrelsesmedlem er på valg på lige årstal og kassereren og to bestyrelsesmedlemmer er på valg på ulige årstal.

 

Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter, som kan deltage i bestyrelsesmøder, dog uden stemmeret.

Suppleanterne vælges for 1 år af gangen.

 

Der vælges 1 revisor samt 1 revisorsuppleant, der begge vælges for et år af gangen.

 

Foreningen tegnes af formanden, eller i dennes fravær af næstformanden.

 

Der afholdes som minimum 3 bestyrelsesmøder om året. Eller når formanden eller et flertal i bestyrelsen finder det påkrævet.

 

Ved vidtrækkende beslutninger kræves der underskrift af formand, næstformand og kasserer på dokumenter i forbindelse hermed.

 

Bestyrelsesmedlemmerne hæfter ikke personligt for de af bestyrelsen eller generalforsamlingen indgåede økonomiske forpligtelser.

 

Referater fra bestyrelsesmøder, generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling skal offentliggøres.

 

 

 

 

 

 

§ 8.

Generalforsamling

 

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

 

Generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts.

 

Der indkaldes skriftligt til generalforsamlingen med mindst 3 ugers varsel.

 

Indkomne forslag skal skriftligt være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Indkomne forslag kan rekvireres fra formanden 8 dage før generalforsamlingen.

 

Skriftlig afstemning skal gennemføres hvis blot et medlem udtrykker ønske herom.

 

Alle medlemmer har stemmeret mod forevisning af gyldigt medlemsbevis.

 

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

 

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum omfatte følgende:

 

1. Valg af dirigent og referent.

2. Valg af 2 stemmetællere.

3. Foreningens beretning.

4. Kassererens fremlæggelse af det reviderede årsregnskab.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af formand eller valg af kasserer.

7. Valg af valg af bestyrelsen, herunder 2 suppleanter.

8. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant.

9. Fastsættelse af medlemskontingent for det næstfølgende år.

10.Eventuelt

 

Alle afstemninger under generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflertal. Dog kræver vedtægtsændringer at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringsforslaget.

 

§ 9.

Ekstraordinær generalforsamling

 

Hvis et flertal af bestyrelsen eller 25% af medlemmerne ønsker det, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Udsendelse af indkaldelse med dagsorden og afstemninger følger samme regler som ved ordinær generalforsamling.

 

§ 10

Opløsning

 

Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af foreningens medlemmer, på en med dette formål lovlig indkaldt generalforsamling, stemmer for dette, eller hvis 2/3 af de fremmødte medlemmer ved 2 på hinanden følgende generalforsamlinger stemmer for dette.

 

Foreningen kan først betragtes som opløst når et afviklingsregnskab er godkendt af foreningens revisor.

 

Herefter overføres formuen med 50% til Øster Lindet Boldklub øremærket ungdomsarbejde og med 50% til Nustrup Ungdomsforening.

 

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling,  Den 1.12.2012